Maligne pleuraal mesothelioom: vroege diagnose en screening (deel 1)

Kevin Hollevoet (Dienst Longziekten, UZ Gent, UG) - Vrijdag 10 februari 2012

Maligne pleuraal mesothelioom is een ongeneeslijke asbestgerelateerde kanker. België heeft wereldwijd één van de hoogste incidenties, een rechtstreeks gevolg van de hoge historische asbestconsumptie. De therapeutische mogelijkheden voor deze patiënten zijn beperkt, en de prognose is slecht. Een vroegere diagnose of detectie van deze kanker kan mogelijk de overleving van deze patiënten verbeteren.

Cystine voor rookstopondersteuning: doeltreffend en goedkoop

Heidi Van de Keere - Vrijdag 10 februari 2012

Een Brits-Pools onderzoeksteam schuift cystine naar voren als een potentieel interessant middel bij rookstop. In een single center study is het middel doeltreffender gebleken dan placebo en het is bovendien een stuk goedkoper dan heel wat klassieke rookstopmiddelen. Het New England Journal of Medicine publiceerde de resultaten.

Triglyceriden en HDL-cholesterol in het middelpunt van de debatten

Philippe Mauclet - Vrijdag 27 januari 2012

De atherogene dyslipidemie die wordt vastgesteld bij patiënten met een metabool syndroom en bij patiënten met diabetes type 2 is geassocieerd met een verhoogd cardiovasculair risico. Er bestaan echter nog een aantal onduidelijkheden over de parameters waarmee rekening gehouden moet worden om dit verschijnsel te karakteriseren, meer in het bijzonder over de rol van triglyceriden en HDL-cholesterol. Onze huidige kennis ter zake heeft weliswaar ook nu reeds therapeutische implicaties.

Chronische geneesmiddelenbehandeling bij COPD: literatuurgegevens en mening van een expert

Philippe Mauclet - Vrijdag 27 januari 2012

De laatste consensusvergadering georganiseerd door het Riziv was gewijd aan efficiënte behandelingen van COPD. Dit soort vergadering verloopt in verschillende fasen. De publieke presentatie van het literatuuronderzoek wordt gevolgd door de analyse van een specialist. De jury, die achter gesloten deuren debatteert over de openbare sessie, werkt vervolgens richtlijnen uit. Wij overlopen met u de gegevens die werden voorgesteld in verband met farmacologische onderhoudsbehandelingen, gestoffeerd met de commentaren van de specialist, professor Marc Decramer (UZ Leuven).

Het nefaste verband tussen zout en cardiovasculaire mortaliteit in vraag gesteld!

Lieven De Norre - Vrijdag 27 januari 2012

Al jaren gaat men er blindelings van uit dat een te zoutrijke voeding slecht is voor hart en bloedvaten. Onlangs ontstond er heel wat controverse over een studie van de Leuvense onderzoeker Jan Staessen, gepubliceerd in JAMA, waaruit blijkt dat in een normale populatie de laagste 24-uur urinaire natriumexcretie gepaard gaat met de hoogste cardiovasculaire sterfte (1). De vraag die zich nu opdringt, is of zoutrestrictie in de algemene populatie wel voordelig is. Jan Staessen licht aan de hand van een interview de opzet en de resultaten van deze studie toe.

Stoppen met roken: Welke plaats voor geneesmiddelen? En voor gedragstherapie?

Philippe Mauclet, in samenwerking met Pierre Bartsch (ULg) - Vrijdag 27 januari 2012

Het programma van de consensusvergadering van het Riziv over efficiënte behandelingen van COPD moest uiteraard ook een hoofdstuk over roken bevatten. Pierre Bartsch (Universiteit van Luik) was aangesteld als expert om de literatuurgegevens te becommentariëren. Hij bevestigde nogmaals dat stoppen met roken nog steeds de meest doeltreffende behandeling voor de ziekte is, maar dat een rookstop ook meteen de moeilijkste uitdaging vormt.

Depressie en diabetes zetten kwaad bloed!

dr. Alain Cohen - Vrijdag 27 januari 2012

Depressie en suikerziekte zijn gekende aandoeningen die de cardiovasculaire mortaliteit verhogen maar er bestaat nog weinig informatie over de synergie van hun effecten. Dit werd onderzocht in een Amerikaanse studie (1) op 78.282 personen (tussen 54 en 79 jaar oud) met gegevens uit een groter onderzoek naar de gezondheid van verpleegsters, The Nurses’ Health Study (2). De auteurs erkennen dat bepaalde systematische fouten de veralgemening van de studie misschien enigszins beperken.

Empowerment: De patiënt helpen om zijn gezondheid zelf in handen te nemen

Thierry Goorden - Vrijdag 20 januari 2012

De patiënt de ‘macht’ geven om rechtstreeks in te grijpen in factoren die bepalend zijn voor zijn gezondheid, dat noemen we empowerment. Dit concept is heel erg ‘in’ en wordt door anderen ook weleens omschreven als ‘emancipatie van de patiënt’. In de dagelijkse praktijk blijkt de techniek een ‘must’ te zijn, aldus dr. Jean Laperche, huisarts in Barvaux-sur-Ourthe. Hij geeft regelmatig opleidingen over de techniek van het motivatiegesprek om artsen beter te leren luisteren naar de patiënt en zijn prioriteiten. De bedoeling: komen tot een oplossing die voor beide partijen – de zorgverlener zowel als de patiënt – bevredigend is in het therapeutische traject op weg naar meer welzijn. Bestaat de uitdaging er tenslotte niet in om de patiënt een kader te bieden waarin hij zijn wensen duidelijk kan maken en zijn keuze kan uitdrukken?

Alcoholmisbruik in studentenkringen: ‘binge drinking’ en de schadelijke gevolgen voor de hersenen

Thierry Goorden - Vrijdag 20 januari 2012

Uit een recente studie door onderzoekers van de UCL en de VUB blijkt dat ‘binge drinking’ of ‘comazuipen’ nefast is voor de hersenen. Dit drinkgedrag uit zich als het gebruik van een zo groot mogelijke hoeveelheid alcohol in een zeer korte tijdspanne. Het is niet alleen de totale hoeveelheid ingenomen alcohol die de oorzaak is van schade, maar vooral ook de specifieke manier, die zeer populair is in studentenkringen, waarop gedronken wordt. Minstens één op drie studenten zou er zich aan overgeven tijdens veelvuldige drinkpartijen onder jongeren.

Mindfulness voor kankerpatiënten en hun partners

Ingrid Jacobs (UZ Gent, UG) - Vrijdag 20 januari 2012

Binnen de psychosociale zorg voor kankerpatiënten en partners is mindfulnesstraining een relatief nieuwe en veelbelovende groepsbenadering om stresssklachten en angst te behandelen. Mindfulness in een intentioneel momentbewustzijn waarbij gewaarwordingen en interne processen opgemerkt en erkend worden zoals ze zijn.

We beschrijven de effectstudies voor deze populatie en de inhoud van het concrete programma.

Wat is het verband tussen kanker en depressie?

Jean-Emile Vanderheyden - Vrijdag 20 januari 2012

Met behulp van recente, goed gereferentieerde gegevens overlopen we de verschillende mogelijke verbanden tussen kanker en depressie. De prevalentie van psychiatrische stoornissen, en meer in het bijzonder van depressieve comorbiditeit, is bij kankerpatiënten bijzonder hoog: 55-65% heeft aanpassingsproblemen, 8 à 17% lijdt aan delirium en psychotische stoornissen en 11 à 18% kampt met een ernstige depressie (1, 2). Bovendien bestaan er verschillende verbanden tussen kanker en depressie, waaraan zelfs een vrij recente en nog weinig bekende discipline werd gewijd: de psycho-oncologie (3, 4, 5). We overlopen even haar actieterreinen.

Zomaar een camera plaatsen?

Solange Tastenoye - Donderdag 19 januari 2012

Als zelfstandig arts bent u er zich terdege van bewust dat u een groot risico loopt om het slachtoffer van een inbraak te worden. In de praktijk is er hier bovendien heel wat rond te doen de laatste tijd. Daarom denkt u er aan om een camera te plaatsen. Vraagt u zich echter af of dat wel mag? Want… bestaat er niet zoiets als de Wet op de privacy? Zijn er wettelijke regels waarmee u rekening moet houden indien u een camera wenst te plaatsen?

 

 

Is een parkeerboete op uw privéparking mogelijk?

Solange Tastenoye - Donderdag 19 januari 2012

Bij het verlaten van de privéparking die zich naast mijn dokterspraktijk bevindt, werd een patiënt aangesproken door een agent. Mijn patiënt zou zich namelijk verkeerd hebben geparkeerd op mijn privéparking! Volgens deze agent had hij het recht om een boete uit te schrijven; zelfs al stond het voertuig van mijn patiënt op mijn eigen parking. Is het inderdaad correct dat in deze omstandigheden een politieagent toch nog een boete kan opleggen?

Patiënt valt op uw parking: bent u aansprakelijk?

Solange Tastenoye - Donderdag 19 januari 2012

Een patiënt valt over de betonnen balk die uw parking indeelt in meerdere parkeerstroken. Hij bezeert zich en enkele dagen later neemt hij contact met u op om u aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade. Hij dreigt zelfs met een rechtszaak! Bent u effectief aansprakelijk? Wat zegt de wet en hoe oordeelt de rechter in de praktijk?

Fietsen en gezondheid

Bas de Geus (Human Physiology and Sports Medicine, VUB) - Maandag 16 januari 2012

De fiets nemen om zich te verplaatsen van en naar het werk of om naar de bakker te fietsen (commuter cycling of utilitarian cycling) kan een belangrijke impact hebben op de gezondheid. Fietsen naar het werk is een goede oplossing om op regelmatige basis aan lichaamsbeweging te doen. Deze regelmatige lichaamsbeweging vermindert het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, enz. Daarenboven wordt fietsen tegenwoordig ook gepromoot om een hele reeks andere redenen, waaronder het verminderen van luchtvervuiling en lawaaihinder, alsook voor het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot door het verkeer. Desalniettemin houdt fietsen ook een aantal risico’s in: een verhoogde kans op een ongeval en een hogere blootstelling aan luchtvervuiling.

Roken tijdens de zwangerschap: of hoe een geboorte fataal kan aflopen

Patrick Emonts (Gynaecologie, CHU de Liège, ULg) - Dinsdag 20 december 2011

Het grote publiek is tegenwoordig goed ingelicht over de nefaste gevolgen van roken op de gezondheid. Zwangere vrouwen zijn zich a fortiori bewust van het feit dat roken tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor de gezondheid van hun kind. Toch zijn de cijfers alarmerend: 40% van de zwangere vrouwen rookt vóór hun zwangerschap en ondanks de schadelijke gevolgen blijft 25% roken tijdens de zwangerschap.

Het is dan ook uitermate belangrijk dat zowel het grote publiek en de artsen als de overheid erop worden gewezen dat roken de gezondheid en de levensverwachting van de foetus beïnvloedt. Het staat inmiddels vast dat roken een impact heeft op de voortplanting, op het verloop van de zwangerschap, maar ook op het kind zelf, en dit op korte, middellange en lange termijn.

Plaats van kwantitatieve loopanalyse in de evaluatie van patiënten in de orthopedie en de reumatologie

Patrick Salvia, Serge Van Sint Jan, Marcel Rooze - Donderdag 1 december 2011

Een gekwantificeerde of kwantitatieve loop- of ganganalyse is een onderzoek waarmee loopstoornissen van neurologische, orthopedische en reumatologische oorsprong objectief kunnen worden aangetoond en gedocumenteerd. Het onderzoek wordt vaak gebruikt in de analyse van stoornissen in de motoriek als gevolg van infantiele encefalopathie (cerebral palsy) om de effecten te meten van injecties met botulinetoxine, tijdens multisite-operaties of voor het ontwikkelen van prothesen. Een loopanalyse wordt ook steeds vaker gevraagd in de orthopedie en de reumatologie om loopstoornissen te kwantificeren in moeilijke gevallen of bij onderzoek door medisch-gerechtelijke deskundigen. Een kwantitatieve loopanalyse impliceert de integratie van verschillende gegevens: kinematiek, kinetiek, elektromyografische activiteit en zelfs dynamische voetafdrukken. De interpretatie van ganganalyseverslagen is echter vaak moeilijk; zonder ondersteuning van een specifieke methodologie voor het domein blijft ze dode letter. In dit artikel wordt de methodologie besproken die in de klinische praktijk wordt gehanteerd.

Methodologie: kwantitatieve gang- of loopanalyse

Patrick Salvia, Serge Van Sint Jan, Marcel Rooze - Donderdag 1 december 2011

Een kwantitatieve gang- of loopanalyse (KLA, QGA, quantitative gait [motion] analysis) is een onderzoek waarin gegevens uit opto-elektronische systemen, krachtplatformen, video-opnames, elektromyografie en soms dynamische systemen voor plantaire barometrie of zuurstofconsumptie worden samengelegd...

Kinematiek en kinetiek van een zogenaamd ‘normaal’ looppatroon

Patrick Salvia, Serge Van Sint Jan, Marcel Rooze - Donderdag 1 december 2011

Het ‘normale’ looppatroon is in de literatuur uitgebreid beschreven. Eerst is het globaal beschreven en werden de zes strategieën om verplaatsingen van het zwaartepunt te beperken uitgebreid besproken, met vermelding van de energiekost van dit looppatroon...

Loopanalyse: discussie en perspectieven

Patrick Salvia, Serge Van Sint Jan, Marcel Rooze - Donderdag 1 december 2011

Discussie en perspectieven

Pages